sms – OGŁOSZENIA

REGULAMIN ZAMAWIANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI SMS W OBSERWATORZE LOKALNYM na nr 79567

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Ilekroć w niniejszych zasadach ogólnych stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco:

1.1. Wydawca – Agencja Wydawnicza AGARD, ul. Żeromskiego 10, 39-200 Dębica

1.2 Ogłoszeniodawca – podmiot (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), na który zarejestrowany jest numer telefonu komórkowego i który chce skorzystać z usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS i zamieścić ogłoszenie. Ogłoszeniodawcą może być jedynie osoba pełnoletnia.

1.3 Integrator – podmiot – firma Bild Presse z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żwirki 17, odpowiadający za obsługę techniczną.

1.4 Usługa – usługa zamawiania drobnych ogłoszeń prasowych za pośrednictwem

wiadomości SMS.

1.5 Regulamin – niniejszy regulamin usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za

pośrednictwem wiadomości SMS.

1.6 Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa wysyłana przez ogłoszeniodawców

posiadających telefony GSM, służąca do przekazywania treści ogłoszenia.

1.7 Numer SMS – numer przeznaczony do korzystania z usługi.

1.8 Ogłoszenie – informacja przekazana przez ogłoszeniodawcę za pośrednictwem

wiadomości SMS na numer SMS o następujących parametrach:

a) zgodnie z zał. 1 i 2 niniejszego regulaminu

b) napisana w języku polskim

c) format:  kod – debica.inne (spacja) tekst ogłoszenia (z zachowaniem odstępów między wyrazami).

1.9 Kod – jeden z kodów podawanych przez wydawcę w tytule Obserwator Lokalny umożliwiający zidentyfikowanie ogłoszenia zgodnie z regulaminem;

1.10 Serwis – wykonywanie usługi na zlecenie ogłoszeniodawców przez organizatora serwisu:

1.11 Organizator Serwisu – Agencja Wydawnicza AGARD, Ryszard Pajura, ul. Żeromskiego 10, 39-200 Dębica.

2. Serwis działa od dnia 01 stycznia 2012 r. do odwołania.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Serwisu

4. Ogłoszeniodawca poprzez skorzystanie z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Ogłoszenia publikowane będą przez Agencję Wydawniczą AGARD, ul. Żeromskiego 10, 39-200 Dębica w Obserwatorze Lokalnym ukazującym się zgodnie z kalendarzem wydawniczym.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem korzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

2. Zlecenie publikacji ogłoszenia w Obserwatorze Lokalnym następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS z ogłoszeniem przez ogłoszeniodawcę na podany w Obserwatorze Lokalnym numer SMS (79567). Treść ogłoszenia nie może być poprzedzona pojedynczymi literami.

3. Nie będą publikowane ogłoszenia, w których wykorzystywane są numery o podwyższonej opłacie.

3. Po otrzymaniu przez wydawcę wiadomości SMS, o treści zgodnej z regulaminem, ogłoszeniodawca otrzymuje zwrotną wiadomość SMS potwierdzającą przyjęcie ogłoszenia do publikacji.

4. Ogłoszenia będą przyjmowane poprzez wykaz prefiksów i rubryk na podstawie wiadomości SMS, ich kody oraz koszt wysłania wiadomości z ogłoszeniem do określonego tytułu i rubryki podany będzie na łamach czasopisma i w Internecie.

5. Pozytywnie zweryfikowane przez wydawcę ogłoszenie jest jednorazowo publikowane w najbliższym możliwym terminie od daty otrzymania wiadomości SMS.

6. W przypadku wysłania przez ogłoszeniodawcę wiadomości SMS zawierającej błędy uniemożliwiające publikację ogłoszenia przez wydawcę lub niezgodną z regulaminem, Agencja Wydawnicza Agard nie opublikuje ogłoszenia. Opłata z tytułu przesłania SMS-a zawierającego błędy będzie pobrana zgodnie z cennikiem określonym w załączniku do punktu 1.8 podpunkt a.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo weryfikacji ogłoszeń w zakresie:

a) ich zgodności z zasadami pisowni języka polskiego (ortografii i gramatyki),

b) zgodności ich treści z wybraną rubryką oraz dopuszczalnej liczby użytych znaków,

c) ich zgodności z przepisami prawa, zasadami moralności publicznej i dobrych obyczajów,

d) ich zgodności z ogólnymi zasadami publikacji ogłoszeń drobnych oraz regulaminem przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych.

8. Zlecenie publikacji ogłoszenia drobnego w tytule wydawcy oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz zasad ogólnych, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych użytkownika/ogłoszeniodawcy.

9. W treści ogłoszenia konieczne jest podanie kontaktu (numeru telefonu lub adresu e-mail).

10. W przypadku, gdy Wydawca stwierdzi niezgodność Ogłoszenia z postanowieniami

regulaminu, ma on prawo do nie publikowania Ogłoszenia.

11. Wydawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.

12. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny wydawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili.

13. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

– szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez ogłoszeniodawcę z usługi,

– nie przekazanie wydawcy SMS-a z treścią ogłoszenia przez operatora sieci telefonii komórkowej,

– problemy w funkcjonowaniu usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których wydawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

– korzystanie z usługi przez ogłoszeniodawców niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

– przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od wydawcy.

 

III. REKLAMACJE

 

1. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać listownie na adres:

Agencja Wydawnicza AGARD, ul. Żeromskiego 10, 39-200 Dębica lub reklama@ol.com.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS, treść SMS-a, a także dokładne podanie zarzutów reklamacji. Reklamację należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od daty wysłania SMS-a.

3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji ogłoszeniodawcę.

4. W przypadku uwzględnienia reklamacji wydawca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu czasopisma po dacie uwzględnienia reklamacji.

5. Decyzja wydawcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego regulaminu lub wykonania zlecenia publikacji ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin jest dostępny w Biurze Ogłoszeń: Obserwator Lokalny, ul. Żeromskiego 10 i na stronie www.ol.com.pl.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu usługi zamawiania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem wiadomości SMS na nr 79567

CENNIK ZA SMS-y

11,07 zł (9,00 zł +23% VAT) – SMS zawierający do 150 znaków

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu usługi zamawiania ogłoszeń drobnych

za pośrednictwem wiadomości SMS

 

DEADLINE* DO POSZCZEGÓLNYCH WYDAŃ:

– Piątek poprzedzający wydanie wtorkowe do godz. 12.00.

 

*Deadline – dzień/godzina graniczna, do kiedy należy przesłać treść ogłoszenia na najbliższe wydanie.

 

Dodaj komentarz