REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU DĘBICKIEGO 2013 – TACY JESTEŚMY

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Kategorie konkursowe są dowolne zarówno co do formy, jak też treści tekstów dziennikarskich. Teksty dotyczyć powinny szkół, uczniów, nauczycieli, ich sylwetek, porażek i sukcesów, najogólniej ujmując codziennego życia społeczności uczniowskiej.

ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu Dziennikarskiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego 2013 na najlepsze publikacje dotyczące społeczności szkolnej powiatu dębickiego na poziomie ponadgimnazjalnym, jest Agencja Wydawnicza Agard, będąca wydawcą tygodnika Obserwator Lokalny.

Partnerem konkursu jest: Firma Jubilerska Górecki Sp. z o.o.

UCZESTNICY

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz mieszkańców powiatu dębickiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych poza jego granicami, zarówno mających na koncie publikacje dziennikarskie (np. w gazetach szkolnych), jak też debiutantów.

NAGRODY

Nagrody przyznawane są w jednej, ogólnej kategorii, według następującego podziału:

1. Pierwsza nagroda: iPad 2 z Wi-Fi 16GB;

2. Druga nagroda: iPod Nano 16 GB;

3. Trzecia nagroda: iPod Nano 16 GB;

4. Wyróżnienia. Liczbę wyróżnień ustala jury konkursu.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody książkowe, dyplomy i drobne upominki, ufundowane przez partnera konkursu.

ZGŁOSZENIA

Wysłanie materiału na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego opublikowanie na stronie www.debica24.eu oraz w tygodniku Obserwator Lokalny.

Zgłoszenia uczestników przyjmuje Redakcja Obserwatora Lokalnego mailowo, drogą pocztową (maszynopisy, rękopisy lub CD-romy) na adresy:

1. pajura@ol.com.pl

2. Obserwator Lokalny, 39-200 Dębica, ul. Żeromskiego 10.

Zgłoszenie pod powyższy adres można dostarczyć także osobiście lub przez pośrednika.

Zgłoszenie musi zawierać:

  • tekst
  • imię i nazwisko autora,
  • dane kontaktowe do autora materiału (telefon komórkowy, stacjonarny lub e-mail),
  • nazwę szkoły uczestnika konkursu.

Zgłoszeń należy dokonać do 15 listopada 2013 roku, przy czym data ta liczy się jako data fizycznego dotarcia materiału do redakcji OL, a nie jako data nadania.

Każdy z uczestników konkursu może nadesłać jeden tekst.

W przypadku przekroczenia tej zasady, spośród przesłanych w nadmiarze tekstów wybór do oceny przebiegać będzie losowo.

JURY

Jury konkursu stanowią członkowie kolegium redakcyjnego Obserwatora Lokalnego. Przewodniczącym jury jest Ryszard Pajura – redaktor naczelny Obserwatora Lokalnego.

Przy ocenie prac jurorzy biorą pod uwagę następujące elementy: aktualność tekstu, trudność tematu, solidność i rzetelność w gromadzeniu informacji, styl i poprawność językowa, konstrukcja tekstu oraz atrakcyjny tytuł.

Decyzje jury są ostateczne.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i dyplomów dla nominowanych prac odbędzie się 5 grudnia 2013 r. podczas spotkania z udziałem laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu, a także zaproszonych gości.­­­