Regulamin konkursu Twoja Galeria

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Agencja Wydawnicza AGARD Ryszard Pajura, z siedzibą w Dębicy, ul. Żeromskiego 10 jako wydawca tygodnika Obserwator Lokalny;
 1. NIP 872-107-78-24, REGON 850042782, zwany dalej Organizatorem.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów.
 7. Informacje o konkursie będą dostępne w tygodniku Obserwator Lokalny.
 8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, Dębica, ul. Żeromskiego 10 oraz na www.ol.com.pl.

II. Zasady konkursu

 1. Udział w konkursie polega na: przysyłaniu zdjęć z ich opisem (tytułem).
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie swojego imienia i nazwiska, co równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację w tygodniku Obserwator Lokalny. Zgoda ta dotyczy jedynie publikacji związanych z konkursem.

III. Nagrody

Ci, którzy zdecydują się wziąć udział w naszej zabawie, mają szansę na nagrodę w kwocie 30 zł.

IV. Sposób wyłaniania zwycięzców

1. Laureatów konkursu wyłania jury, składające się z członków zespołu redakcyjnego Obserwatora Lokalnego.

2. Nagrodę może otrzymać uczestnik, który spełnia wszystkie warunki opisane w niniejszym regulaminie.

3. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania zdjęć przez osoby nieuprawnione.

V. Laureaci i dane osobowe

 1. W celu otrzymania nagrody zwycięzca powinien podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres). Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich udostępnienia Organizator może nie wydać nagrody takiej osobie.
 2. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 3. Uczestnicy konkursu przez dokonanie zgłoszenia – przysłania zdjęcia i opisu do niego akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.

Informacja:

1. Administratorem danych osobowych jest Agencja Wydawnicza Agard, z siedzibą w: ul. Żeromskiego 10, 39-200 Dębica zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu Pochwal się swoim zwierzakiem, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Konkursu oraz ustawowo określony okres archiwizacji dokumentacji do celów podatkowych.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) przenoszenia danych,

3) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

9. Uczestnik jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.

10. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.