Regulamin plebiscytu – Człowiek Roku 2017 Obserwatora Lokalnego

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem plebiscytu jest Agencja Wydawnicza AGARD z siedzibą w Dębicy, ul. Żeromskiego 10 jako wydawca tygodnika Obserwator Lokalny; NIP 872-107-78-24, REGON 850042782, zwany dalej Organizatorem.
 2. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W plebiscycie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz dostawcę usługi premium SMS, a także osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Kontrola poprawności prowadzenia plebiscytu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania plebiscytu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów.
 7. Informacje o plebiscycie będą dostępne w tygodniku Obserwator Lokalny oraz na www.debica24.eu.

II. Zasady plebiscytu

 1. Plebiscyt trwa od 20.12.2017 r.
 2. Udział w plebiscycie polega na: wysłaniu sms-a na nr 71160 o treści OL.XY, gdzie XY oznacza nr widniejący przy nazwisku kandydata, koszt sms-a to 1,00 zł netto (1,23 zł z VAT) lub przysłaniu oryginalnego kuponu wyciętego z gazety Obserwator Lokalny.
 3. Osoby, które prześlą sms lub na kuponach głosy na poszczególnych kandydatów mogą wziąć udział w uroczystości wręczenia tytułu Człowiek Roku 2017.
 4. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestnika konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania SMS-ów oraz kuponów konkursowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Uczestnicy plebiscytu mogą podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego), w celu zaproszenia ich na uroczystość wręczenia tytułu Człowiek Roku 2017.

8. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach plebiscytu. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

3. Uczestnicy plebiscytu przez dokonanie głosowania akceptują postanowienia niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z nim.